Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023

13-12-2018 -

De Subsidieregeling praktijkleren wordt definitief verlengd tot 2023. Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft dat bekendgemaakt. Eerder stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de motie Tielen hierover (VVD).

Zekerheid
Het besluit om de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meer jaren achtereen studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de succesvolle beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ondersteund.

Steun
Met Prinsjesdag 2018 maakte de minister bekend te willen bezuinigen op de subsidieregeling. Bovendien was onzeker of de regeling vanaf 2019 kon voortbestaan. De leden van de Tweede Kamer vreesden dat veel leerbanen zouden verdwijnen. De Tweede Kamer verzocht de minister daarom de regeling voor meerdere jaren te behouden en de bezuiniging terug te draaien. Aan dat verzoek heeft de minister nu voldaan. Zij verlengt de regeling tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt.

Vakmensen
Vakmensen zoals lassers, verpleegkundigen en monteurs leren hun vak over het algemeen via de beroepsbegeleidende leerweg bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108.000 bbl-studenten. De subsidie praktijkleren stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

Commentaar
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat de regeling nu definitief verlengd wordt. De ondernemingsorganisaties hebben hier intensief voor gelobbyd, omdat de regeling schrappen of korten tienduizenden leerwerkbanen in vooral het midden- en kleinbedrijf zou kosten. Aandachtspunt is nog wel dat de minister ieder jaar de hoogte van de subsidieplafonds voor de verschillende doelgroepen bekendmaakt. Dan pas wordt dus duidelijk hoe het totale budget van de subsidieregeling verdeeld wordt over de vier onderwijscategorieën, namelijk de leerwerktrajecten (in het voorbereidende middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs), de beroepsbegeleidende leerweg (in het mbo), de duale trajecten in techniek, landbouw en zorg (hoger beroepsonderwijs) en promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (in het wetenschappelijk onderwijs).


Bron: VNO NCW, 6-12-2018